A Po Shembet ‘Peгandoгia’ E Vucicit / Mediat Seгbe Paralajmerojne Sanskione

0
339

Aleksandar Vuçiq dhe SNS si.gurisht që do t’i humbin zgjedhjet në Beograd nëse dalin mbi 900.000 votues. Hulum.timet tregojnë se 49.2 për qind e beo.gradasve mendojnë se është më mirë për ta nëse ka ndryshim në qeve.risjen e qytetit, ndërsa 43.7 për qind duan që koa.licioni SNS-SPS të mbetet në pushtet, transmeton gazeta ditore.

Mediat serbe kanë filluar të ra.portojnë për një shembje të pashmangshme të pe.randorisë biznesore dhe tjetër që ka krijuar Aleksandër Vuçiç në Serbi. Ato ra.portojnë që e pashmnagshme është që san.skionet amerikane do të prekin pos bashkë.punëtorëve të tij, madje edhe famil.jarët, perfshirë edhe vet vëllaun e tij.

Ka kaluar pikë.risht një muaj që kur Zyra e Departamentit Amerikan të The.sarit për Kontrollin e Pasurive të huaja kishte futur në lis.ten e zezë Veselinovicin e Radoj.cicin.Ky hap nga SHBA-ja duket se ka ngritur pikë.pyetje të tjera se kush do i bashkohet listës më pas, e sipas me.diave serbe disa emra janë të di.tur edhe tash.

Veprimi i Departamentit Amerikan sipas me.dias “Sloboda” del të jetë I drejtë pasi sipas tyre par.tnerët e Aleksandër Vuçiç po “ndih.mojnë” në shkatërrimin e rrethit të qeve.risjes së tij në Serbi.

Gjithashtu thuhet se lista e poli.tikanëve dhe krimineIëve të tjerë nga Serbia do të plotë.sohet në mes të janarit. Në krye të listës së zezë pri.tet të jenë Andrej Vuçiq, Sinisha Mali, Nikola Petroviq, Ne.nad Kovaç, Goran Veselinoviq, Maja Goj.koviq, Rasim Ljajiq, Novica Tonçev, si dhe rreth njëqind biznesmenë, kom.panitë e të cilëve fituan punë në ten.derë.

Ndërkaq, sipas disa statistikave të për.mendura në artikullin nga kjo media tanimë serbët janë të lo.dhur nga Vuçiç dhe presin ndryshim, sidomos në zgje.dhjet e ardhshme atje.

Karteli i Aleksandër Vuçiqit po shem.bet. Zyrtarë partiakë dhe shtetërorë, kumbarë me ndi.kim, partnerë biznesi, manjatë mediatikë, gjyqtarë dhe kri.mineIë të tjerë janë të gjithë në frikën e listës së zezë ame.rikane.

Zvonko Veselinović dhe Milan Radojičić tashmë janë nën san.ksione, Andrej Vuçiq dhe Nikola Petrović së shpej.ti do të jenë në listë. Zëvendës krye.redaktori i Revistës Tabloid, Predrag Popovic, ish-redaktor i Daily Tele.graph, Nacional dhe Pravda, dikur bashkë.punëtor dhe mik i ngushtë i diktatorit aktual, shkruan për ministrat dhe ma.njatët që kanë frikë nga ame.rikanët dhe Vuçiq.

Predrag Po.poviç

Më 8 dhjetor 2021, De.partamenti Amerikan i Thesarit publikoi një listë të zgjeruar të per.sonave të dyshuar për KRlM, korrupsion, shkelje të të drejtave të nje.riut dhe KRlME të tjera. Në “listën e zezë ball.kanike”, në 273 faqe, emrat më të njohur janë krerët e klanit mafioz pro.gresiv të Kosovës – vëllezërit Zvonko dhe Zarko Veseli.noviç dhe kum.bari i tyre Milan Radojicic, i cili është edhe nënkryetar i të ashtuquajturave lista serbe. , degët e Par.tisë Për.parimtare Serbe në Kosovë.

Lista e politikanëve dhe krimi.neIëve të tjerë nga Serbia do të plotësohet në mes të janarit. Në krye të lis.tës së zezë pritet të jenë Andrej Vuçiq, Sini.sha Mali, Nikola Petroviq, Nenad Kovaç, Goran Veselinoviq, Maja Goj.koviq, Rasim Ljajiq, Novica Tonçev, si dhe rreth njëqind biznes.menë, kompanitë e të cilëve fituan punë në ten.derë.

Individëve dhe kompanive do t’u kon.fiskohet prona, do të bllokohen llo.garitë bankare dhe do t’u ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara, si dhe çdo bashkë.punim biznesi me kompanitë amerikane./Gazet Ditore