KUSH DUHET TË ZGJEDHET REKTOR I ARDHSHËM I UNIVERSITETIT TË TETOVËS?

0
186

Shkruan: Prof.dr. Eip RUFATI

Për të vendosur se cilin rektor duhet të votoni, është e rëndësishme të bëni hulumtim dhe të analizoni me kujdes kandidatët në disa aspekte:

Profili akademik dhe përvoja

Shqyrtoni profilin akademik dhe përvojën e kandidatëve në fushën e arsimit dhe shkencës. Përjashtimisht nga kualifikimet akademike, vlerësoni edhe eksperiencën e tyre në menaxhimin e institucioneve arsimore, si dhe aftësitë e tyre lidere.

Vizione dhe planifikim strategjik

Hulumtoni vizione e kandidatëve dhe planet e tyre strategjike për universitetin. Vlerësoni se si ata synojnë të përmirësojnë cilësinë e arsimit, të rrisin reputacionin e universitetit, të zgjerojnë bashkëpunimin me institucione tjera dhe të përmirësojnë infrastrukturën e universitetit.

Lidhjet me komunitetin universitar

Kandidati duhet të ketë aftësinë për të ndërtuar dhe ruajtur marrëdhëniet pozitive me stafin akademik, studentët dhe personelin tjetër të universitetit. Mësojani më shumë rreth kandidatëve dhe se si ata kanë punuar me komunitetin universitar në të kaluarën.

Vlerësimi i personalitetit dhe vlerave

Vlerësoni personalitetin dhe vlerat e kandidatëve. Sigurohuni që ata të përshtaten me vizionin dhe vlerat e universitetit, si integriteti, liria akademike, shkëmbimi i ideve dhe diversiteti.

Konsideroni mendimin e komunitetit universitar

Dëgjoni mendimet dhe vlerësimet e stafit akademik, studentëve dhe personelit tjetër të universitetit rreth kandidatëve. Konsultohuni me grupet e interesit për të marrë parasysh pikëpamjet e tyre në procesin e vendimmarrjes.

Autori eshte profesor i rregullt ne Universitetin e Tetoves, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore, Programi Studimor – Informatike